Política de privacitat

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

 

Responsable del tractament Comunitat Creativa MT1820, S.L
Finalitat Tramitar la consulta i/o gestionar la sol·licitud d’informació remesa per l’usuari a través del formulari de contacte disponible a la web.
Drets Pots exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat de les dades, comunicant-ho a l’adreça de correu electrònic rgpd@dosotres.cat.
Informació addicional Podràs obtenir més informació sobre com tractem les teves dades a la nostra Informació addicional sobre Protecció de Dades que trobaràs a continuació.

 

Informació addicional sobre protecció de dades:

 

DOSOTRES desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra web www.dosotres.cat (en endavant, el “Lloc Web”) la present informació addicional sobre protecció de dades (en endavant, “Política de Privacitat”), en la qual proporcionem de manera transparent i senzilla tota la informació sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals, les finalitats per a les quals els tractem i els drets que pot exercir. La present Política de Privacitat estarà sempre disponible al Lloc Web.

1. Qui som i com pots contactar amb nosaltres?

La companyia responsable del tractament és COMUNITAT CREATIVA MT1820, S.L. (en endavant, “DOSOTRES”) constituïda d’acord amb la legislació espanyola, titular del CIF B67596858 amb domicili social a Ronda de l’Est 79, 1r, 08210 Barberà de Vallès (Barcelona), i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 47252, foli 119, full B-546.160.

Si tens algun dubte sobre els tractaments que realitzem de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’correu electrònic: rgpd@dosotres.cat.

2. Què és una dada de caràcter personal i un tractament?

Una dada de caràcter personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com, per exemple, un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona. Un tractament de dades de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les teves dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

3. Quines dades personals recopilem?

A continuació, podràs veure especificats les dades personals que podem demanar a través dels diferents canals d’interacció i comunicació amb DOSOTRES, classificats per tractament:

Gestió del formulari de contacte
 • Tramitar i donar resposta a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remeses pels usuaris a través del formulari de contacte disponible al lloc web.
 • Nom i cognoms
 • Correu electrònic
 • Número de telèfon
Gestió dels processos de selecció de personal
 • Valorar la sol·licitud d’ocupació remesa per l’usuari i, si escau, gestionar el seu CV i tenir-ho en compte en possibles processos de selecció.
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Domicili
 • Correu electrònic
 • Número de telèfon
 • Imatge
 • Informació continguda en el currículum com a expedient acadèmic, trajectòria professional, títols, habilitats, competències, recomanacions, etc.
Anàlisi d’ús, millora i de funcionament del Lloc Web
 • Reconèixer a l’usuari quan torna a el Lloc Web.
 • Mantenir la seguretat i protegir el lloc web d’usos malintencionats.
 • Adequar el lloc web a l’tipus de dispositiu emprat.
 • Adequar el lloc web als criteris de personalització escollits per l’usuari i recordar-los.
 • Analitzar els usos del Lloc Web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates / hores de major afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.
 • Estudiar possibles millores del Lloc Web per optimitzar la usabilitat i experiència d’usuari a la web i implementar-les.
 • Mostra el contingut correcte del Lloc Web i el contingut sol·licitat per l’usuari en cada moment.
 • Adreça IP
 • Tipus de dispositiu
 • Informació del navegador d’Internet emprat
 • Origen d’accés a la Web
 • Ús realitzat del Lloc Web
 • Ubicació
 • Identificador de la navegació
 • Pàgina web visitada a l’abandonar el Lloc Web
Manteniment de llistes de supressió
 • Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades personals o l’oposició a l’tractament de les seves dades personals.
 • Nom i cognoms
 • Correu electrònic

4. A través de quins canals captem les teves dades personals?

A DOSOTRES només captem i tractem informació que ens facilites a través de les següents vies:

 • Formulari de contacte disponible al lloc web.
 • A l’enviar el teu currículum vitae.
 • Interacció amb DOSOTRES a través del Lloc Web i/o als el utilitzar el nostre servei d’atenció a l’usuari.

5. Quins drets pots exercir?

 • Dret d’accés: Tens dret a saber si DOSOTRES està tractant les teves dades personals i, en aquest cas, conèixer quines dades tracta.
 • Dret de rectificació:
  Tens dret a modificar aquelles dades teus que siguin inexactes o incompletes. Per a això hauràs indicar quines dades vols modificar i acreditar-los adequadament.
 • Dret d’oposició: En els supòsits legalment previstos pots oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, al fet que tractem les vostres dades. En el nostre cas, pots oposar-te a tots els nostres tractaments, excepte a el de manteniment de llistes de supressió, per ser una obligació legal de DOSOTRES. Pel que fa als tractaments de Gestió de l’formulari de contacte i Gestió dels processos de selecció de personal la base legitimadora és el teu consentiment, sempre podràs oposar-te als mateixos i/o revocar el teu consentiment. En aquest cas recorda que el teu oposició a la realització d’aquests tractaments comportarà la impossibilitat que DOSOTRES pugui gestionar aquestes peticions.
 • Dret de supressió: Tens dret a cancel·lar les teves dades personals. Això no vol dir que les teves dades siguin totalment eliminats, sinó que les teves dades es conservaran bloquejats de manera que s’impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit com conseqüència de l’tractament durant el termini de prescripció d’aquestes últimes.
 • Dret a la portabilitat de dades: Tens dret a rebre i/o a transferir a un altre responsable de l’tractament diferent de DOSOTRES aquelles dades personals que et incumbeixin i que ens hagis facilitat.
 • Dret a la limitació en el tractament: Tens dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les teves dades quan (i) hagis impugnat l’exactitud de les dades, mentre DOSOTRES verifica aquesta exactitud; o (ii) hagis exercit el teu dret d’oposició a el tractament de les teves dades, mentre es verifica si els motius legítims de DOSOTRES prevalen sobre els teus com interessat. Igualment, aquest dret et permet sol·licitar a DOSOTRES que conservi les teves dades personals quan (i) el tractament de dades sigui il·lícit i com interessat t’oposis a la supressió de les teves dades, sol·licitant al seu lloc una limitació del seu ús; o (ii) DOSOTRES ja no necessiti les teves dades personals per a les finalitats del tractament, però els necessiti per a la formulació, exercici, o defensa de reclamacions.

Podràs exercir els teus drets enviant-nos la teva petició a la següent adreça de correu electrònic rgpd@dosotres.cat o bé per correu postal mitjançant la sol·licitud escrita i signada, acreditant en tots dos casos la teva identitat, dirigit a: COMUNITAT CREATIVA MT1820, SL, amb domicili social a Ronda Est 79, 1r, 08210 Barberà de Vallès (Barcelona). Així mateix, us informem que, en el cas que consideris que DOSOTRES no ha satisfet correctament l’exercici dels teus drets podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), dirigint-te a la seva pàgina web www.aepd.es.

6. Quins tractaments realitzem amb les teves dades?

Per poder informar de manera transparent i amb detall sobre les finalitats per a les quals tractem les vostres dades hem procedit a separar la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, podràs trobar tota la informació específica de cada un dels tractaments que realitzem de les teves dades en el seu corresponent quadre de forma individualitzada. Cada quadre descriptiu dels corresponents tractaments recull la següent informació:

 • Per a quines finalitats tractem les teves dades?
  En aquesta columna expliquem per a quines finalitats tractem les teves dades personals.
 • Quina és la base legal que ens legitima per al tractament de les teves dades?
  Aquesta columna explica el fonament o justificació legal que ens permet tractar les teves dades personals de forma lícita. La normativa de protecció de dades requereix que realitzem el tractament de les teves dades sobre una base o justificació legal que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la teva informació personal ens podem basar en diferents bases o justificacions legals depenent de el tractament que portem a terme de les teves dades. Les bases legals per al tractament de les teves dades personals poden ser:
  • Interès legítim: DOSOTRES pot tenir un interès legítim en realitzar determinats tractaments de les dades personals dels usuaris. En tot cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l’adequat equilibri dels nostres interessos en tractar les dades de caràcter personal i els drets i llibertats dels interessats. El resultat d’aquesta anàlisi determinarà el que puguem utilitzar o no la teva informació personal per als tractaments descrits en la present Política de Privacitat.
  • L’execució d’un contracte: En cas que DOSOTRES hauria de necessàriament tractar dades personals dels usuaris per donar compliment a un contracte existent entre els usuaris i DOSOTRES. Així, la negativa a proporcionar-nos les dades personals que resultessin necessaris per a executar el contracte o a realitzar tractaments de dades inherents a la mateixa per part d’un usuari, implicaria la impossibilitat de poder executar el contracte.
  • El compliment d’una obligació legal: DOSOTRES actua com a responsable de les dades personals dels usuaris i és per això pel que ha de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, mercantil, prevenció de delictes, etc. En aquells casos en què la justificació legal de l’tractament de les dades personals sigui el compliment d’una obligació legal, els usuaris no podran oposar-se al seu tractament.
  • El teu consentiment: En el cas que DOSOTRES desitgi realitzar algun tractament de les teves dades la justificació legal no pugui basar-se en cap dels motius anteriorment explicats, demanarem prèviament el teu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, informarem degudament a l’usuari amb caràcter previ de tots els aspectes derivats d’aquest tractament i l’usuari sempre podrà retirar el seu consentiment un cop l’hagi proporcionat.
 • Durant quant de temps conservem les teves dades?
  En aquesta columna s’informa de manera orientativa quant temps es conservaran les teves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas de el tractament que es dugui a terme sobre la teva informació personal. Has de tenir en compte que determinada normativa ens pot obligar a conservar determinades dades dels usuaris durant un temps determinat.

A continuació, trobaràs descrits amb més detall els diferents tractaments que DOSOTRES realitza de les teves dades personals:

  1. Gestió de l’formulari de contacte:
   Per a quines finalitats tractem les teves dades? Sobre quina base legal tractem les teves dades? Durant quant de temps conservem les teves dades personals?
   Tramitar i donar resposta a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remeses pels usuaris a través del formulari de contacte disponible al lloc web. Consentiment de l’usuari Les dades personals de l’interessat seran tractades DOSOTRES fins a l’efectiva resolució i resposta de la consulta o petició realitzada per l’usuari.
   Posteriorment les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se de l’tractament.
   Arribant el termini màxim de conservació de les dades personals, DOSOTRES anonimizará o eliminarà les dades personals de l’usuari.
  2. Gestió dels processos de selecció de personal:
   Per a quines finalitats tractem les teves dades? Sobre quina base legal tractem les teves dades? Durant quant de temps conservem les teves dades personals?
   Valorar la sol·licitud d’ocupació remesa per l’usuari i, si escau, gestionar el seu CV i tenir-ho en compte en possibles processos de selecció. Consentiment de l’usuari Les dades proporcionades seran conservades fins a l’adjudicació de el lloc de treball. En contra, DOSOTRES conservarà les dades personals durant un any des del moment en què van ser proporcionades per l’usuari, llevat que aquest últim exerceixi el seu dret d’oposició o supressió o retiri el seu consentiment.
   Arribant el termini màxim de conservació de les dades personals, DOSOTRES anonimizará o eliminarà les dades personals de l’usuari.
  3. Anàlisi d’ús, funcionament i millora del Lloc web:
   Per a quines finalitats tractem les teves dades? Sobre quina base legal tractem les teves dades? Durant quant de temps conservem les teves dades personals?
   • Reconèixer a l’usuari quan torna a el Lloc Web.
   • Mantenir la seguretat i protegir el lloc web d’usos malintencionats.
   • Adequar el lloc web a l’tipus de dispositiu emprat.
   • Adequar el lloc web als criteris de personalització escollits per l’usuari i recordar-los.
   • Analitzar els usos del Lloc Web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates / hores de major afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.
   • Estudiar possibles millores del Lloc web per optimitzar la usabilitat i experiència d’usuari a la web i implementar-les.
   • Mostra el contingut correcte del Lloc web i el contingut sol·licitat per l’usuari en cada moment.
   Consentiment de l’usuari Conservarem les teves dades personals durant el termini que cada tipus de galeta necessiti o fins que retiris el teu consentiment o exercitis teu dret d’oposició.
   Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, DOSOTRES anonimizará o eliminarà les dades personals de l’usuari.
  4. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat:
   Per a quines finalitats tractem les teves dades? Sobre quina base legal tractem les teves dades? Durant quant de temps conservem les teves dades personals?
   Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o la seva oposició a l’tractament dels mateixos. Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els teus drets i mantenir evidència el compliment per la nostra part de la teva petició d’exercici de el dret de supressió. Conservarem les dades personals dels usuaris durant el termini legalment previst i, posteriorment, durant el termini de prescripció per a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb l’efectiva o deficient resposta per la nostra part a el dret de supressió o oposició que hagin exercit.
   Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, DOSOTRES anonimizarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.

7. A qui comuniquem les teves dades?

DOSOTRES no comunicarà a tercers la informació personal que ens proporciones a través de les vies descrites en l’apartat quart. En qualsevol cas, és possible que puguem comunicar les teves dades, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació a:

 • Assessors legals
 • Jutjats i Tribunals
 • Administració Tributària
 • Organismes de Govern i Administració Pública
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat

Així mateix, podrem comunicar la teva informació personal en els següents casos:

 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius, són adquirits per un tercer en el cas, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres usuaris seran un dels actius transferits. Qualsevol operació d’aquest tipus serà prèviament informada i comunicada.
 • Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, els nostres usuaris i els nostres sistemes d’informació. Això inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d’identitat o qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.

8. Qui pot accedir a les teves dades?

DOSOTRES informa als usuaris que treballem amb tercers proveïdors els serveis són necessaris per a la correcta funcionalitat i seguretat dels nostres sistemes d’informació i que, per raó de l’exercici de la seva activitat, poden tenir accés a les teves dades. És el cas, per exemple, dels proveïdors que ens ajuden a millorar i optimitzar la nostra pàgina web corporativa o els proveïdors de serveis de manteniment i comunicació de les nostres bases de dades i sistemes d’informació i d’emmagatzematge de dades.

9. Estan les teves dades segures?

Per tal d’assegurar un processament just i transparent de la teva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol impressió identificar en les dades personals tractades, de manera que el risc de qualsevol error de minimitzi, tractant les dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciones s’emmagatzema en un lloc segur. Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és completament segura. Així, un cop haguem rebut tota la teva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per intentar evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurarem que, els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable vigent en cada moment.

10. Canvis en la present política de privacitat

La present Política de Privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits per l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades en cada moment. DOSOTRES es reserva per tant el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

 

Última versió: 7 de setembre de 2021